Skip to main content

Strafrecht - Echtscheidingen - Arbeidsrecht - Ondernemingsrecht

Home  De advocaat  Tarieven  Algemene voorwaarden  Contact opnemen   
 

Tarieven


Onze advocaten werken op basis van een uurtarief dat per zaak verschillend kan zijn. Het tarief wordt van te voren aan u kenbaar gemaakt. Dit uurtarief wordt nog belast met 8% kantoorkosten en BTW. Daarnaast zullen griffierechten, kosten voor het aanvragen van uittreksels, reis- en verblijfkosten aan u worden doorbelast. Het is mogelijk dat aan u wordt gevraagd een voorschot te betalen. Griffierechten dienen altijd vooraf te worden voldaan, voordat met een procedure kan worden gestart. Ook is het mogelijk om voor bepaalde zaken een vaste prijsafspraak te maken.


Indien uw financiële mogelijkheden niet toereikend zijn, kunt u indien u voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden, in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. Of u hiervoor in aanmerking komt kunt u opmaken uit het navolgende:


HET AANVRAGEN VAN TOEGEVOEGDE RECHTSBIJSTAND


Om in aanmerking te komen voor door de Staat gefinancierde rechtshulp dient u aan de behandelend advocaat (een kopie van) uw legitimatiebewijs te verstrekken, waarna deze namens u toegevoegde rechtsbijstand zal aanvragen. U komt in aanmerking voor toegevoegde rechtsbijstand indien u voldoet aan de navolgende voorwaarden:


Inkomenstoets:


Met ingang van 1 april 2006 wordt gekeken naar het verzamelinkomen (dat is het belastbare inkomen in box 1, 2 en 3 vóór belastingheffing en vóór de persoonsgebonden aftrek) dat u en uw eventuele partner hadden in het tweede kalenderjaar (het peiljaar) voor de aanvraag. Dus bij een toevoegingsaanvraag in 2011 geldt het verzamelinkomen van 2009. Daarbij gelden de onderstaande inkomensgrenzen. Indien uw inkomen in 2009 hoger was dan komt u derhalve niet in aanmerking voor toegevoegde rechtsbijstand. Afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen, zal van u een eigen bijdrage worden gevraagd.


Gehuwd/Samenwonend/Eenoudergezin

 

Alleenstaand

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar T-2

Eigen Bijdrage

Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar T-2

t/m € 24.200

€ 101

t/m € 17.300

€ 24.201 - € 25.000

€ 159

€ 17.301 - € 17.900

€ 25.001 - € 26.300

€ 274

€ 17.901 - € 18.900

€ 26.301 - € 29.300

€ 482

€ 18.901 - € 20.700

€ 29.301 - € 34.700

€ 757

€ 20.701 - € 24.600


Verleggen peiljaar:


Indien uw inkomen echter in het jaar van aanvraag 15% lager ligt dan in het peiljaar bestaat er de mogelijkheid om binnen 6 weken na de beslissing op de toevoegingsaanvraag de Raad voor Rechtsbijstand te verzoeken om het peiljaar te verleggen naar het jaar van de aanvraag. Indien uw inkomen in het jaar van aanvraag niet 15% lager is, maar wel zo laag dat u binnen de inkomensgrenzen valt en dat niet het geval zou zijn indien wordt uitgegaan van het peiljaar, kunt u alsnog in aanmerking komen voor het verleggen van het peiljaar tot het jaar van aanvraag, maar alsdan wordt wel de hoogst mogelijke eigen bijdrage opgelegd.


In het geval van peiljaarverlegging wordt de toevoeging en de daarbij behorende eigen bijdrage voorlopig toegekend en vastgesteld. Indien achteraf blijkt dat u een hogere eigen bijdrage bent verschuldigd, wordt het verschil alsnog geïnd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien blijkt dat u alsnog niet in aanmerking komt voor toegevoegde rechtsbijstand, wordt de toevoeging ingetrokken en worden de gewerkte uren door de advocaat bij u gedeclareerd. Tevens wordt de toevoeging ingetrokken in de navolgende omstandigheden:


  • de kosten van rechtsbijstand zijn te verhalen op een derde;
  • indien door de rechtsbijstand u een netto geldsom verkrijgt dat 50% of meer van het heffingsvrije vermogen van box 3 bedraagt (zie ook verderop);
  • of als u een inbare vordering verkrijgt van 50% of meer van het heffingsvrije vermogen van box 3.


Vermogenstoets:


Daarnaast geldt er een vermogenstoets. Daarbij wordt gekeken naar de gemiddelde rendementsgrondslag in box 3. Indien het vermogen meer bedraagt dan het heffingsvrije vermogen, dan bestaat er geen recht op toevoeging.


Het heffingsvrije vermogen voor een alleenstaande in: 
2007 € 20.014,--
2008 € 20.315,--
2009 € 20.661,--


Het heffingsvrije vermogen voor gehuwden/samenwonenden in: 
2007 € 40.028,--
2008 € 40.630,--
2009 € 41.322,--


Indien u minderjarige kinderen heeft, geldt er een extra heffingsvrij vermogen in 2009 van € 2.762,--, in 2008 van € 2.715,--, en in 2007 van € 2.674,-- per kind.


Voor 65 plussers geldt een hogere vrijstelling van maximaal € 27.350,-- in 2009. Er kan gebruik worden gemaakt van een ouderentoeslag.


Zowel de inkomenstoets als de vermogenstoets worden rechtstreeks door de Raad voor Rechtsbijstand gecontroleerd bij de Belastingdienst.


In een groot aantal gevallen is direct duidelijk dat u in aanmerking komt voor een toevoeging en welke eigen bijdrage daarbij hoort. De behandelend advocaat kan u dat dan direct mededelen. In sommige gevallen is het wat ingewikkelder. De behandelend advocaat zal u dan mededelen dat de kans aanwezig is dat u zelf de kosten voor de rechtsbijstand dient te voldoen.


Bij het aanvragen van de toevoeging zal tevens de verwachte eigen bijdrage aan u worden gefactureerd door ons kantoor. Dit bedrag zal worden verrekend, voor zover noodzakelijk, met de definitieve eigen bijdrage, zoals deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt bepaald, dan wel met de 1e declaratie, voor zover de toevoeging mocht worden afgewezen.


LET OP:

 DE TOEVOEGING WORDT DUS ALTIJD VOORWAARDELIJK VERLEEND. INDIEN U AAN HET EINDE VAN DE ZAAK ALSNOG VERMOGEN VERKRIJGT DAT MEER IS DAN 50% VAN HET HEFFINGSVRIJE VERMOGEN, BIJVOORBEELD DOOR DE VERKOOP VAN EEN HUIS, DAN ZAL DE RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND ALSNOG DE TOEVOEGING INTREKKEN EN ZAL AAN U OP BASIS VAN HET UURTARIEF VAN DE BEHANDELEND ADVOCAAT EEN REKENING WORDEN GEZONDEN.


Urenregeling:

De Raad voor Rechtsbijstand kent voor iedere afzonderlijke afgegeven toevoeging een aantal punten toe. Op de afgegeven toevoeging kunt u het aantal punten vinden. Voor een echtscheiding op eenzijdig verzoek is dit bijvoorbeeld 10 punten. Het aantal punten vermenigvuldigd met 3 geeft het aantal uren weer dat ter beschikking is gesteld om in uw zaak te werken. Voor een echtscheiding betekent dit derhalve 30 uur. Dit aantal uren kan zelden tot nooit worden uitgebreid. De advocaat zal derhalve bij het werken in uw dossier rekening dienen te houden met het verstrekte aantal uren, dit kan bijvoorbeeld in de praktijk inhouden dat de tijd voor het houden van besprekingen beperkt is. U dient hiervan goede notie te nemen.


Klachtenregeling:


Na afloop van de zaak zal de behandelend advocaat u een brief schrijven waarin u wordt gevraagd uw mening te geven over de manier waarop de zaak door ons kantoor en de betreffende advocaat is behandeld.


Indien u – nadat u een toevoeging heeft verkregen  – niet tevreden bent over de wijze waarop de onderhavige zaak wordt behandeld, dient u als eerste uw klacht bij de behandelend advocaat zelf te melden. De behandelend advocaat zal trachten met u in onderling overleg een oplossing voor uw klacht te geven. Als u daarover niet tevreden bent, dan kunt u dat de behandelend advocaat schriftelijk melden. Uw schriftelijke klacht zal dan intern worden besproken. Daarna krijgt u, binnen veertien dagen na het indienen van uw schriftelijke klacht, schriftelijk -  inhoudelijk – antwoord.


Indien u nog vragen heeft over het voorgaande, horen wij dat graag.